alirezaeshaghi3 [at] gmail.com 09192883893

سایت نیازمندی ایستگاها بزرگترین مرجع نیازمندی مشاغل کشور *** تبلیغات هزینه کردن نیست سرمایه گذاریست ***

سایت تبلیغات ، آگهی و نیازمندی ایستگاها

نیازمندی ایستگاها

شماره حساب

توضیحات مدیریت سایت در مورد نحوه پرداخت صورتحساب و شماره حساب ها و ... در این قسمت قرار می گیرد به عنوان مثال:

شما می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره حساب های زیر و یا به شماره کارت معرفی شده در ذیل واریز نمایید

 شماره حساب : 8337897449بانک ملت به نام علیرضا اسحقی زکی

شماره کارت : 6104337635477654 بانک ملت به نام علیرضا اسحقی زکی